Podmínky použití služby a GDPR

Podmínky použití služby

 

PODMÍNKY REGISTRACE A ÚČASTI VE VEŘEJNÉ SBÍRCE

Veřejné sbírky se mohou zúčastnit osoby řádně registrované prostřednictvím webových stránek www.kaloriepomahaji.cz, které vyjádřily souhlas s podmínkami registrace a účasti ve veřejné sbírce a s pravidly zpracování osobních údajů. Předpokladem účasti je dále použití aplikace Strava k měření počtu kalorií spálených při vykonaných sportovních aktivitách. Záznamy o jednotlivých sportovních aktivitách jsou na základě autorizace předávány z osobního účtu v aplikaci a zaznamenávány v online výsledkové listině zveřejněné na webových stránkách www.kaloriepomahaji.cz. Z aplikace nejsou předávány záznamy o sportovních aktivitách označených jako soukromé. Používání aplikace Strava podléhá podmínkám použití dostupným na adrese https://www.strava.com/legal/terms.

Účastníci jsou povinni sportovní aktivity realizovat osobně a v aplikaci zvolit odpovídající sportovní disciplínu. Vykonanou sportovní aktivitu je přímo v aplikaci Strava možno editovat, aby co nejlépe odpovídala skutečnosti. Manuálně vkládané záznamy musí odpovídat skutečnosti. Pravidla zaznamenávání a vyhodnocování sportovních aktivit jsou k dispozici na webových stránkách Nadačního fondu KALORIE POMÁHAJÍ www.kaloriepomahaji.cz/pravidla.

Účast ve veřejné sbírce zaniká vyloučením účastníka (zejména z důvodu porušení pravidel účastníkem, nezaznamenání sportovní aktivity déle než 6 měsíců nebo neuhrazení příspěvků za sportovní aktivitu po dobu 3 měsíců) a ukončením účasti ze strany účastníka. Zánik účasti nezpůsobí automatické odstranění výsledků účastníka z online výsledkové listiny (viz pravidla zpracování osobních údajů). Pokud účastník ukončí autorizaci propojení uživatelského účtu v aplikaci Strava s online výsledkovou listinou, nelze nadále evidovat jeho výsledky pro účely jeho zapojení do veřejné sbírky a může dojít k jeho vyloučení. Ukončení autorizace nemá účinek okamžitého ukončení účasti ve veřejné sbírce.

Účastí ve veřejné sbírce se účastník zavazuje k zasílání příspěvků na transparentní účet Nadačního fondu KALORIE POMÁHAJÍ v hodnotě stanovené na základě počtu jím spálených kalorií v daném měsíci. Pokyny k platbě a další informace budou účastníkovi zaslány prostřednictvím e-mailu, a to vždy zpětně za předchozí měsíc. Účastník svůj příspěvek odešle prostřednictvím QR kódu, případně platebních údajů nadačního fondu, a to ve lhůtě co nejkratší. Podmínky získávání a shromažďování příspěvků, a jejich využití stanoví Statut Nadačního fondu KALORIE POMÁHAJÍ, další informace k výši a postupu zasílání příspěvků jsou k dispozici na webových stránkách www.kaloriepomahaji.cz/pravidla.

 

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Nadační fond KALORIE POMÁHAJÍ, IČ: 099 18 515, se sídlem K Oboře 1207, 250 82 Květnice. Správce shromažďuje osobní údaje o účastnících za účelem realizace veřejné sbírky v rozsahu nezbytném pro její řádnou organizaci. Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas účastníka; dotčené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jeho trvání, ledaže účastník souhlas před uplynutím této doby odvolá nebo omezí.

Správce zpracovává osobní údaje o účastnících v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, platební údaje a údaje o jednotlivé sportovní aktivitě předávané aplikací Strava (zejména se jedná o druh aktivity, počet kalorií, čas a délka aktivity, vzdálenost, místo výkonu aktivity; zpracovávané údaje se mohou lišit podle druhu aktivity). Účastník poskytuje tyto osobní údaje dobrovolně, na základě svého souhlasu. Údaje o jednotlivé sportovní aktivitě jsou přenášeny z aplikace Strava poté, co účastník autorizuje spárování svého uživatelského účtu v aplikaci Strava s online výsledkovou listinou správce. Tuto autorizaci může účastník kdykoli ukončit, čímž ukončí předávání uvedených údajů správci. Poskytnutí uvedených údajů je nezbytné pro registraci účastníka a pro jeho zapojení do veřejné sbírky. Pokud účastník odmítne poskytnout kterékoli z uvedených osobních údajů, není možné provést jeho registraci. Pokud ukončí autorizaci propojení uživatelského účtu v aplikaci Strava s online výsledkovou listinou, nelze nadále evidovat jeho výsledky pro účely jeho zapojení do veřejné sbírky. Ukončení autorizace nemá účinek odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Správce zpracovává tyto osobní údaje automatizovanými prostředky v elektronické podobě. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, úhrnný počet kalorií za měsíc užije správce v online výsledkové listině zveřejněné na webových stránkách www.kaloriepomahaji.cz. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, údaje o jednotlivé sportovní aktivitě užije správce v online výsledkové listině zveřejněné na webových stránkách www.kaloriepomahaji.cz. Účastník může správce kdykoli požádat o změnu nebo odstranění svých údajů.

Správce využívá e-mailovou adresu účastníka k zasílání pokynů k platbě příspěvků nadačnímu fondu. Odmítnutí takového využití e-mailové adresy ze strany účastníka je překážkou jeho účasti ve veřejné sbírce. Správce dále může na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zpracovávat e-mailovou adresu účastníka za účelem zasílání marketingových informací souvisejících s veřejnou sbírkou, případně s další charitativní činností správce. Ze zasílání informací se může účastník kdykoliv odhlásit, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném sdělení nebo níže uvedených kontaktních údajů.

Správce vyžívá pro zpracování uvedených osobních údajů následujícího zpracovatele: Karel Křivánek, IČ: 023 43 991, se sídlem Křivá 8, 130 00 Praha 3. Zpracovatel zajišťuje podporu nezbytnou pro řádné konání veřejné sbírky.

Správce dále spolupracuje se společností Strava, INC., se sídlem 208 Utah Street, San Francisco, CA 94103, USA, provozující sportovní aplikaci Strava, prostřednictvím které budou v průběhu akce evidovány absolvované kilometry a na základě autorizace účastníkem přenášeny do online výsledkové listiny správce. Společnost Strava, INC. jedná jako samostatný správce a bližší informace o tom, jakým způsobem zpracovává osobní údaje uživatelů aplikace Strava, naleznete na: www.strava.com/legal/privacy.

Účastník může správce kdykoli požádat o informace, které o něm správce zpracovává a správce je povinen mu tyto informace kdykoli poskytnout. Tuto povinnost může za správce plnit i zpracovatel. Pokud se účastník domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou jeho soukromého nebo osobního života, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování či výmaz jeho osobních údajů. Pokud je žádost účastníka shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Za určitých podmínek může účastník požadovat i právo na přenositelnost svých údajů, též má právo podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě, kdy účastník udělil souhlas se zpracováním, učinil tak dobrovolně a má právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit.

Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené v souvislosti s realizací veřejné sbírky, s jejichž pořízením účastník souhlasil nebo které správci sám zaslal, mohou být použity k vlastní propagaci správce bez nároku účastníků na odměnu. Účastník může své svolení s použitím obrazového či zvukového záznamu kdykoli písemně odvolat, přičemž jeho účast ve veřejné sbírce zůstává nedotčena. Sdílení jakýchkoli osobních údajů, včetně obrazových záznamů, prostřednictvím sociálních sítí podléhá zásadám zpracování osobních údajů společností provozujících tyto sociální sítě a správce za ně nenese žádnou odpovědnost.

Osobní údaje účastníka budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu zpracování. Po naplnění účelu zpracování budou osobní údaje bezpečně odstraněny. Po ukončení účasti účastníka ve veřejné sbírce nebo skončení veřejné sbírky bude zrušena synchronizace dat z účtu všech účastníka v aplikaci Strava.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se organizace veřejné sbírky nebo k uplatnění výše uvedených práv, prosím kontaktujte Nadační fond KALORIE POMÁHAJÍ prostřednictvím e-mailu info @ kaloriepomahaji.cz.